top of page

המשמעות האוניברסאלית של המספרים  7 - 8 - 9

 

 תורת המזל על פי האסטרולוגיה היהודית ד"ר רמי שקלים

במאמר זה אביא את המשמעויות והאמונות השונות שרווחו ורווחים לגבי המספר 7. כפי שהבאתי במאמרי הקודם, עמי קדם יחסו לכל מספר משמעות דתית, מאגית, מיסטית וכד'. מספרים אלה שעליהם אחל לדון כאן והלאה, אינם "המספרים של הנומרולוגיה". על אלה אדון בהמשך, מדובר במשמעות שונה מן המשמעות שהנומרולוגיה מייחסת לספרות אלו. בזמן קדום החלה להתפשט ברחבי העולם האמונה בכוחם ה"מזלי" של המספרים, ועמים  שונים החלו לפתח אמונות שונות הקשורות למספרים. 

באופן כללי אציין כי בימי קדם ייחסו למספרים האי זוגיים מזל גבוה, ואילו המספרים הזוגיים נחשבו כ"נחותים" מבחינה "מזלית". תפיסה זו מצאה את מקומה גם בקבלה.

מספר 7

 

 לספרה 7 חשיבות רבה, והיא בעלת רקע עתיק מאוד. ביום השביעי נגמרה בריאת העולם, והחל יום השבת הקדוש, השונה במהותו מכל ימות השבוע. היהדות ייחסה משמעות עצומה לספרה 7:

    א. 7 רקיעים.

    ב. 7 מדורי גיהינום.

    ג .7 ימי בריאת העולם.

    ד. 7 אלפי שנות העולם.

    ה. 7 ימי אבלות.

    ו. 7 האלים, שהוקרבו כקרבן בבית המקדש.

    ז. 7 שבועות (ספירת העומר).

    ח. 7 של שנת השמיטה.

    ט. 7 קני המנורה.

    י. תפילת חנה אם שמואל הנביא: "עד עקרה ילדה שבעה".

    יא. דוד הוא הבן ה -7

    יב. שבעת בני אליועני (דברי הימים א, ג כד).

    יג. חנה ו7-  בניה.

    יד. 7 ימי משתה.

    טו. 7 דרכים ("ובשבעה דרכים ינוסו לפניך" – דברים כח, ז).  

    טז. 7 הפעמים שבני ישראל הקיפו את חומות יריחו עד שנפלו, ועוד רבות  כהנה.   

בתקופות קדומות ביססו האסטרולוגים הקדומים את חישוביהם  על אורך השבוע בן 7 הימים, ועל שבעת כוכבי הלכת (ובתוכם השמש והירח).

בזמנים קדומים היו ידועים:

  • 7 מתכות.

  • 7 צבעים.

  • 7 עיצורים באלף בית היווני הקדום.

 

המשמעות האוניברסאלית של המספר 8

 

ככל הידוע, אף עם מלבד היהדות אינו מייחס משמעות מיוחדת לספרה 8. אמנם במוזיקה, הצליל השמיני שבאוקטאבה  בת שמונה צלילים - דו,  חוזר על הצליל הראשון שגם הוא - דו. במתמטיקה, מסמל ה-8 השוכב על צידו את סמל האין-סוף. ביהדות -  שמונה ימי מילה.

 

המשמעות האוניברסאלית של המספר 9

 

למספר 9 חשיבות מיסטית על פי הכפולה 9=3X3. על פי התפיסה הקדומה שמספר אי זוגי נחשב לחיובי, הספרה 3 החיובית, המופיע שלוש פעמים כדי ליצור את הספרה 9, מציינת את היצירתיות. זו גם זו, הספרה 9 נחשבת לאחרונה על פי הנומרולוגיה. בתקופת התלמוד היה נהוג לרפא מחלות מסוימות באמצעות לחשים והשבעות של שדים ושל שמות שונים, עליהם היו חוזרים 9 פעמים. ביוון היו 9 מוזות. יש 9 ירחי לידה. ביהדות, על פי הקבלה יש לאות ט שסימנה המתמאטי הוא 9, חשיבות גדולה יותר מכל האותיות.  

 

bottom of page