top of page

המשמעות האוניברסאלית של המספרים  4 - 5 - 6

 

 תורת המזל על פי האסטרולוגיה היהודית ד"ר רמי שקלים

מספרים אלה שעליהם אחל לדון כאן והלאה, אינם "המספרים של הנומרולוגיה". על אלה אדון בהמשך, מדובר במשמעות שונה מן המשמעות שהנומרולוגיה מייחסת לספרות אלו. בזמן קדום החלה להתפשט ברחבי העולם האמונה בכוחם ה"מזלי" של המספרים, ועמים  שונים החלו לפתח אמונות שונות הקשורות למספרים. 

באופן כללי אציין כי בימי קדם ייחסו למספרים האי זוגיים מזל גבוה, ואילו המספרים הזוגיים נחשבו כ"נחותים" מבחינה "מזלית". תפיסה זו מצאה את מקומה גם בקבלה.

מספר 4

 

מספר 4 קשור לקשרים קוסמיים: 4 יסודות העולם, 4 עונות, 4 רוחות השמים, 4 כנפות הארץ, 4 שבועות בחודש. 4 מופיע גם כסמל הריבוע, המסמל את היציבות. ביהדות מופיע 4 כארבע האימהות, 4 אותיות שם האל, 4 עולמות שברא האל – אבי"ע (אצילות, בריאה, יצירה עשיה), 4 קטיגוריות של גלגולים: דצח"מ (דומם, צומח, חי מדבר), 4 קטיגוריות באותיות הא"ב: תנט"א (תגין, נקודות, טעמים, אותיות).

המשמעות האוניברסאלית של המספר 5

למספר 5 נודעה חשיבות רבה כאחד המרכיבים של השיטה העשרונית, שיסודה מספר האצבעות של כף יד האדם. ספרה זו סמלה עוד מימי קדם את כף היד המורמת -"חמסה"- כנגד עין הרע ומזיקים שונים. לאדם יש 5 חושים, שבטבעם הם דינמיים, פעילים המעבירים תדיר את האינפורמציה מן הסביבה למוח. עובדה זו קובעת את אפיוניו של ה-5, המסמל דינמיות ומרץ. מכיוון שה - 5 בא לאחר ה -4 , המסמל חומר, יש בו את סמליות הרוח המניעה את החומר, ומכאן הדינמיות והמרץ. בצורה חזותית מופיע הספרה 5 בצורת מחומש, הנחשב עוד מימי קדם כבעל תכונות מאגיות והמשמש עד היום כסמל נפוץ במדינות הקומוניסטיות לפני ואחרי נפילת ברה"מ, בחלק מדגלי מדינות ארה"ב ובין מסדר הבונים החופשים. מספר התפילות היומיומיות של המוסלמים הוא 5. ביהדות - חמישה חומשי תורה, חמישה חלקי הרוח: נרנח"י :נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.

 

המשמעות האוניברסאלית של המספר 6

למספר 6 חשיבות בהיותה מחצית הבסיס של השיטה המתמאטית התרייסרית (בסיס 12). ביהדות ידועים שישה סדרי משנה.

על פי הקבלה, הספרה 6, כמו האות ו', רומזת ל"זעיר אנפין", הוא "הפרצוף" הנבנה מ-6 ספירות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

עוד מסומל ה-6 במגן דוד, הבנוי משני משולשים הפוכים, דבר המסמל סינתזה ואיחוד של כוחות מנוגדים. למגן דוד שש קצוות, דבר הרומז לשש קצוות העולם: צפון, דרום, מזרח, מערב, למטה, למעלה. כן רומזים ששת הקצוות לשש הספירות שהזכרתי ול"זעיר-אנפין".

ביום השישי, נברא האדם. על פי תורות סוד שונות, ביניהם הקבלה, מסמל האדם בתבנית דמותו את צורת כל ההוויה, העולם, היקום, הקוסמוס. האדם, בדומה לאותו גלובוס מוקטן המראה את צורת העולם, מסמל בצורה מוקטנת את כל צורת המקרוקוסמוס.

אולי יעניין אתכם גם:

הרצאות על נומרולוגיה

ספר על נומרולוגיה

חיזוי העתיד על פי הנומרולוגיה

bottom of page